На головну сторінку

Міжнародний
інноваційний центр гармонійного розвитку людини

Міжнародний
благодійний фонд «Духовність та здоров’я»

Завантажити текст угоди

БАГАТОСТОРОННЯ угода
про партнерство і співпрацю
у сфері гармонізації дітей, дорослих, сім’ї, суспільства

 

Вих. №                                                          “___” ___________

 

Сторони багатосторонньої угоди про партнерство і співпрацю
у сфері гармонізації дітей, дорослих, сім’ї, суспільства (далі – Угода):

Міжнародний інноваційний центр гармонійного розвитку людини в особі Президента Яновської Наталії Миколаївни, яка діє на підставі Статуту (далі – Сторона 1),

Міжнародний благодійний фонд «Духовність та здоров’я» в особі директора Харченко Сергія Валентиновича, який діє на підставі Статуту (далі – Сторона 2),

що діють спільно, як Ініціатори чинної Угоди та

___________________________________________________________________________________________

в особі ____________________________________________________________________________________ ,

який (яка) діє на підставі_____________________________________________________________________ ,

що приєднується до Угоди (далі – Сторона 3),

 

висловлюючи стурбованість стосовно всебічної дисгармонії життя людей, системної кризи, поширення глобальних проблем, викликів і загроз сучасності, локальних конфліктів, нагальних проблем соціальної сфери, які загрожують соціальній стабільності та соціальній безпеці націй, розвитку людської цивілізації;

декларуючи важливість збереження природної гармонії, інтеграції соціальних і духовних засад, гармонізації дітей, дорослих, сім’ї, суспільства;

сприяючи реалізації прогресивних ініціатив міжнародних і національних інституцій щодо сталого розвитку й соціальної стабільності, боротьби з глобальною освітньою кризою;

декларуючи те, що Людина є основною соціальною цінністю;

керуючись найкращими інтересами Дитини у сфері освіти, охорони здоров’я, соціального захисту;

усвідомлюючи необхідність модернізації сфери освіти, охорони здоров’я, соціального захисту;

керуючись бажанням розвивати гармонійні відносини між націями;

спираючись на норми міжнародного права та національних законодавств;

підтримуючи досягнення інноваційної гармонізуючої освіти (2000–2019),

уклали цю багатосторонню угоду про таке:

 

1. Загальні положення

1.1. Цю багатосторонню угоду укладено на основі Міжнародної ініціативи «Гармонізація дітей, дорослих, сім’ї, суспільства», започаткованої Стороною 1 і Стороною 2.

1.2. Угода є документом, на підставі якого Сторони здійснюють взаємодію і співпрацю, координацію дій для досягнення мети, реалізації стратегічних пріоритетів і керівних принципів Угоди.

1.3. Співпраця Сторін здійснюється в рамках міжнародної системи інноваційної гармонізуючої освіти.

1.4. Взаємодія Сторін відбувається на засадах рівноправності, солідарності, чесного добросовісного ділового справедливого партнерства, законності, взаємної вигоди та взаємодопомоги, урахування й захисту взаємних інтересів, своєчасного обміну інформацією, підтримки взаєм­них діло­вих контактів.

1.5. Співробітництво Сторін здійснюється за підтримки міжнародних інституцій, керівників держав і громад, лідерів різних сфер діяльності, благодійних та інших організацій.

 

2. Предмет і мета Угоди

Предметом Угоди є організація міжнародного партнерства і співпраці Сторін з метою:

·  гармонізації дітей, дорослих, сім’ї, суспільства;

·  підвищення якості життя людей, поліпшення соціальної стабільності й безпеки, поліпшення демографічного потенціалу;

·  протистояння викликам і загрозам сучасності;

·  вдосконалення якості освіти, психомедичного супроводу, культурного та спортивного дозвілля, соціального захисту дітей.

 

3. Стратегiчнi пріоритети Угоди

Стратегічними пріоритетами Угоди є:

·  запровадження гармонізуючої освіти людей упродовж життя;

·  запровадження інноваційних моделей особистісно орієнтованого, диференційованого, психофізіологічно комфортного, безстресового, розвивального, корекційно оздоровчого, інклюзивного навчання дітей з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей розвитку, рівня інтелекту та стану здоров’я;

·  збереження і зміцнення здоров’я людей на засадах профілактичної, доказової медицини, запобігання в них дистресу й депресії;

·  розв’язання нагальних педагогічних, медичних і соціальних проблем (зокрема, труднощів у навчанні, неуспішності, небажання дітей учитися й ходити до школи, виникнення шкільної дезадаптації, хвороб стресу, «шкільного неврозу», агресії (булінгу), девіантної поведінки, різних залежностей, суїциду);

·  підтримка пріоритету Прав Людини в суспільстві, зокрема інтересів Дитини;

·  розвиток міжнародного співробітництва у сфері освіти, охорони здоров’я, соціального захисту дітей, культури;

·  розвиток місцевих громад.

 

4. Керівні принципи Угоди

Принцип 1. Людина має розвиватися гармонійною особистістю.

Принцип 2. Людина має підтримувати гармонійні взаємовідносини з іншими людьми.

Принцип 3. Людина має жити в гармонії з природою і здійснювати свою діяльність відповідно до законів природи, підтримувати та зберігати природну гармонію, установлену Богом.

Принцип 4. Людина має поважати і любити Бога, знати ціль і зміст свого життя, пізнавати духовні закони.

 

5. Міжнародна система інноваційної гармонізуючої освіти

5.1. Міжнародна система інноваційної гармонізуючої освіти (далі – Система) є цілісною впорядкованою системою, в якій компоненти взаємопов’язані та взаємодіють між собою.

5.2. Компоненти Системи:

·  Міжнародна координаційна рада гармонізації дітей, дорослих, сім’ї, суспільства.

·  Портал «Гармонізуюча освіта».

·  Платформи гармонізуючої освіти.

·  Міжнародна мережа центрів гармонізації дітей, дорослих, сім’ї, суспільства.

·  Осередки гармонізуючої освіти (ресурсний, адміністративний, аналітичний, консультативний центр, центр гармонізуючих інновацій, правового захисту й медіації, міжнародного співробітництва).

5.3. У рамках Системи діють:

·  Міжнародні (державні, регіональні) цільові міжгалузеві соціальні програми інноваційної гармонізуючої освіти.

·  Освітні програми інноваційної гармонізуючої освіти.

5.4. Характеристика інноваційної гармонізуючої освіти та компонентів Системи представлена в додатку до Міжнародної Ініціативи «Гармонізація дітей, дорослих, сім’ї, суспільства».

 

6. Повноваження Сторін

6.1. Сторона 1 започатковує та координує діяльність:

·  Міжнародної координаційної ради гармонізації дітей, дорослих, сім’ї, суспільства.

·  Порталу «Гармонізуюча освіта».

·  Платформ гармонізуючої освіти.

·  Міжнародної мережі центрів гармонізації дітей, дорослих, сім’ї, суспільства.

·  Осередків гармонізуючої освіти (ресурсного, адміністративного, аналітичного, консультативного центрів, центрів гармонізуючих інновацій, правового захисту й медіації, міжнародного співробітництва).

·  Міжнародних (державних, регіональних) цільових міжгалузевих соціальних програм інноваційної гармонізуючої освіти.

·  Освітніх програм інноваційної гармонізуючої освіти.

 

6.2. Сторона 2 підтримує діяльність:

·  Міжнародної координаційної ради гармонізації дітей, дорослих, сім’ї, суспільства.

·  Порталу «Гармонізуюча освіта».

·  Платформ гармонізуючої освіти.

·  Міжнародної мережі центрів гармонізації дітей, дорослих, сім’ї, суспільства.

·  Осередків гармонізуючої освіти (ресурсного, адміністративного, аналітичного, консультативного центрів, центрів гармонізуючих інновацій, правового захисту та медіації, міжнародного співробітництва).

 

6.3. Сторона 3 має право залучитися до Міжнародної мережі центрів гармонізації дітей, дорослих, сім’ї, суспільства.

6.4. Сторона 3 має право брати участь у:

·  міжнародних (державних, регіональних) цільових міжгалузевих соціальних програмах інноваційної гармонізуючої освіти;

·  освітніх програмах інноваційної гармонізуючої освіти.

6.5. Сторона 3 має право використовувати ексклюзивні матеріали порталу «Гармонізуюча освіта», платформ гармонізуючої освіти та представляти на них свої здобутки.

 

7. Взаємодія Сторін з донорами

Сторони Угоди можуть спільно чи окремо звертатися до різних національних і міжнародних донорів (благодійних та інших організацій, громад) для підтримки гармонізуючої діяльності в рамках Ініціативи. Зокрема, для проведення програм, організації міжнародної мережі центрів гармонізації дітей, дорослих, сім’ї, суспільства.

 

8. Перехідні та прикінцеві положення

8.1. Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами й діє до моменту, доки Сторони зацікавлені у продовженні співпраці.

8.2. У разі наміру припинити дію Угоди Сторони-ініціатори або Сторона 3 повідомляє про її припинення іншій стороні письмовим повідомленням у строк один місяць до дати припинення Угоди.

 

9. Підписи Сторін


 

Сторона 1

Міжнародний інноваційний центр гармонійного розвитку людини

044-599-58-30, pzinfo@ukr.net

Президент                                                                                                      Яновська Н.М.

 

Сторона 2

Міжнародний благодійний фонд «Духовність та здоров’я»

044-485-15-66, lcfsh@ukr.net

Директор                                                                                                        Харченко С.В.

 

Сторона 3

 

__________________________________________________