На головну сторінку

 

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

10.07.2012 р.

 Київ

 797

 

 

Про продовження впровадження науково-педагогічного
проекту «Інтелект України» в практику роботи
загальноосвітніх навчальних закладів України

 

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освіт­ньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки Укра­їни від 7 листопада 2000 року № 522, зареєстрованого в Міністерстві юс­тиції України 26 грудня 2000 року за № 946/5167, наказів Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2008 року № 1218 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі навчально-виховного комплек­су № 169 м. Харкова» за темою «Створення системи супроводження на­вчання, виховання та розвитку академічно обдарованих дітей молодшого шкільного віку» та від 14 липня 2011 року «Про розширення бази для експериментального впровадження науково-педагогічного проекту «Інте­лект України» узагальнено матеріали дослідно-експериментальної роботи за період 2008-2012 років стосовно завершення розробки та апробації на­вчально-методичного забезпечення початкової школи та з метою подаль­шої реалізації завдань науково-педагогічного проекту «Інтелект України»

НАКАЗУЮ:

1. Дослідно-експериментальну роботу на базі загальноосвітніх на­вчальних закладів Харкова і Харківської області за темою «Створення системи супроводження навчання, виховання та розвитку академічно об­дарованих дітей молодшого шкільного віку» вважати завершеною.

2. Зняти статус експериментального навчального закладу всеукраїн­ського рівня з:

Харківської загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів № 103; Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 142; Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 156; Харківської спеціалізованої школи І ступеня № 176; Харківської спеціалізованої школи І ступеня № 177; Харківської гімназії № 144;

Покотилівського ліцею «Промінь» Харківської області; Циркунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Харків­ської районної ради Харківської області.

3.  Затвердити як такі, що додаються:

3.1.  Концепцію реалізації науково-педагогічного проекту «Інте­лект України» в основній школі.

3.2.  Програму розвитку науково-педагогічного проекту «Інте­лект України» на 2012-2017 роки.

3.3.  Типовий навчальний план для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня, які працюють за науково-педагогічним проек­том «Інтелект України».

3.4.  Типовий навчальний план для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, які працюють за науково-педагогічним про­ектом «Інтелект України», на такі навчальні роки:

5 клас — 2012/2013 навчальний рік;

6 клас — 2013/2014 навчальний рік;

7 клас — 2014/2015 навчальний рік;

8 клас — 2015/2016 навчальний рік;

9 клас — 2016/2017 навчальний рік.

3.5. Умови конкурсного приймання учнів до класів, що працю­ють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

4. Забезпечити функціонування груп подовженого дня в проектних 1-7 класах, що комплектуються за принципом «клас — група».

5. Педагогічним колективам — учасникам експерименту — оголосити подяку за творчу роботу, розробку й упровадження інноваційних педаго­гічних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчаль­них закладів та поширення власного досвіду в засобах масової інформації.

6. Продовжити впровадження в практику роботи науково-педагогіч­ного проекту «Інтелект України» за ініціативою загальноосвітніх навчаль­них закладів та рішеннями відповідних міських (районних), обласних управлінь освіти і науки, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим.

7. Продовжити дослідно-експериментальну роботу за темою «Розроб­ка та апробація навчально-методичного забезпечення реалізації науково- педагогічного проекту «Інтелект України» в основній школі загальноосвіт­ніх навчальних закладів» на базі експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня — гімназії № 169 м. Харкова.

8. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.):

надавати науково-методичну допомогу експериментальному на­вчальному закладу — Харківській гімназії № 169;

розмістити Типові навчальні плани загальноосвітніх навчаль­них закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», на веб-сайтах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра Б. М. Жебровський