На головну сторінку

 

Ефективна інтегрована гармонізувальна навчально-виховна діяльність
відповідно до природних індивідуальних особливостей школярів із використанням оригінальних навчальних посібників музикотерапевтичної педагогіки,
успішно апробованої й упровадженої

в сотнях навчальних закладів України,

в  рамках  інноваційного  медико-педагогічного  проекту 

Гармонія  інтелекту  та  здоров’я

протягом 2002–2017 років

доказово  є  практичним  втіленням  ключових  концептуальних  засад

Нової  української  школи,

представлених МОН України в 2016 році лише теоретично
і запланованих до апробації в навчальних закладах України
тільки у 201
8–2019 навчальному роках.

 

Теоретичні  засади  нової  української  школи, 
представлені  МОН  України  в  2016  році. 
Практична  апробація  їх  передбачена  з  2018
–2019  навчального  року.

Сьогодні у нас дві проблеми
в навчанні. Перша –
це перевантаженість предметами. Однозначно
такого обсягу не може бути
і друга проблема –
те, що ми даємо суто
навчальний матеріал
.

Як і 10, 20, 50 років тому,
пересічний український школяр здобуває в школі застарілі знання.
За останні роки цей обсяг
дуже збільшився.

Дитячий організм не сприймає
більше, ніж відведено природою

для його віку.

Матеріал підручників затеоретизований,
переобтяжений другорядним фактологічним матеріалом. Учителі використовують переважно застарілі дидактичні засоби.

Нинішня школа
скута кайданами
бюрократії та
надмірного контролю.
Спосіб навчання в сучасній українській школі не
мотивує дітей до навчання.

Наші діти вчать багато теорії.
Учні спроможні лише відтворювати фрагменти несистематизованих знань,
проте часто не вміють застосовувати їх для
вирішення життєвих проблем.

Якщо ви подивитесь на клас, під час уроку 20% учнів
активно працюють
, ще 30% за цим активно спостерігають,
але не виявляють активності, ще 30% спостерігають пасивно,
а ще 20% – майже бездіяльні.
Виходить так, що вчитель 4–5 хвилин активно веде урок,
а діти – просто спостерігачі. Це треба змінити.
Якщо б ці 45 хвилин кожна дитина була в активному пошуку,
то ефективність уроку була б набагато вищою.

Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток,
виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України,
здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою,
має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя,
готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації,
трудової діяльності та громадянської активності.
Проект Закону України “Про освіту” №3491-д від 04.04.2016

Держава гарантує академічну, організаційну, кадрову
та фінансову автономію
закладів освіти".
Проект нового базового
Закону України "Про освіту",
Стаття 23

Компетентність – динамічна комбінація знань,
способів
мислення, поглядів, цінностей,
навичок, умінь, інших
особистих якостей, що визначає здатність
особи успішно провадити професійну та/або
подальшу навчальну діяльність

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння:
• уміння читати і розуміти прочитане • уміння висловлювати думку
усно і письмово • критичне мислення • здатність логічно
обґрунтовувати позицію • виявляти ініціативу • творити
• уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення
• уміння конструктивно керувати емоціями • застосовувати емоційний
інтелект • здатність співпрацювати в команді.

Нова українська школа
буде працювати на засадах
особистісно-орієнтованої
моделі освіти.
У рамках цієї моделі школа максимально враховує
права дитини, її здібності, потреби та інтереси.

У навчанні будуть
враховані вікові особливості фізичного, психічного і розумового
розвитку дітей

Учителі вивчатимуть особистісно-орієнтований
та компетентнісний підходи до
управління освітнім процесом, психологію
групової динаміки.

У Новій українській школі будуть виявляти індивідуальні нахили та здібності кожної дитини. Нова школа допомагатиме батькам здобувати спеціальні знання про стадії розвитку дитини, ефективні способи виховання в дитині сильних сторін характеру і чеснот залежно
від її індивідуальних особливостей

У початковій освіті:    • навчальні завдання і час на їхнє виконання будуть визначатися відповідно до
(із урахуванням) індивідуальних особливостей школярів;    • навчальний матеріал можна буде інтегрувати в змісті споріднених предметів або вводити до складу предметів у вигляді модулів;    • обсяг домашніх завдань буде обмежено;   
• навчання буде організовано через діяльність, ігровими методами як у класі, так і поза його межами;
• учитель матиме свободу вибору (створення) навчальних програм у межах стандарту освіти;
• буде запроваджено описове формувальне оцінювання, традиційних оцінок не буде; найважливіше завдання вчителя – підтримувати в кожному учневі впевненість і мотивацію до пізнання.

Для мене
школа ... – це, передусім, комфорт. Психологічний і, певною мірою, побутовий

Дітей навчатимуть справлятися
зі стресом та напругою.
Педагогічні задачі вирішуватимуться
в атмосфері психологічного комфорту
та підтримки. Нова українська школа
буде розкривати потенціал
кожної дитини.

Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними орієнтирами учня, формують
його життєві компетентності, потрібні для успішної самореалізації у житті,
навчанні та праці.

Буде змінено підходи до оцінювання результатів навчання. Оцінки слугуватимуть
для аналізу індивідуального
прогресу і плануванню індивідуального темпу навчання,
а не ранжуванню учнів.

Будуть широко застосовуватися
методи викладання,
засновані на співпраці.

У цій справі Нова школа
буде тісно співпрацювати
з позашкільними закладами освіти

Навчання буде організовано за єдиним стандартом. Це також дозволить уникнути соціального розшарування та відбору дітей

Допомагати формувати оптимальну траєкторію розвитку
кожної дитини будуть висококваліфіковані психологи
та соціальні педагоги.

Школи зможуть самостійно ... обирати підручники,
методики навчання і виховання,
розвивати навчально-матеріальну базу.