На головну сторінку

Меню заочних тематичних вебінарів

 

 

Заочний вебінар «Стрес. ЗАГАЛЬНИЙ АДАПТАЦІЙНИЙ СИНДРОМ»

 

Якби людина могла бачити, що відбувається в її організмі при стресі, –
вона б жахнулася.
Так свідчать спеціалісти.

При хронічному стресі (дистресі) порушуються життєдіяльність всього організму: нервова і гормональна регуляція, обмін речовин, робота різних органів і систем, психіка, розумова діяльність, поведінка, взаємини з оточуючими, працездатність.

За рахунок надмірного перенапруження виникає виснаження захисних ресурсів організму, формуються психосоматичні розлади, «синдром вигорання», «синдром хронічної втоми», неврози, депресія, шкільна дезадаптація.

Стрес є важливим для організму механізмом протистояння зовнішньому впливу. Термін «стрес» було запозичено відомим вченим, канадським фізіологом і лікарем Гансом Сельє із фізики, як аналог розтягання резинового джгута під впливом механічного навантаження. Фактори, які викликають стрес, названі стресорами. Сельє також розробив концепцію сприятливого еустресу та шкідливого дистресу.

Що ж таке стрес і коли він є корисним для людини, а коли починає руйнувати її організм? При стресі відбувається збудження центральної нервової системи, в кров виділяються різні гормони, зокрема  адреналін, кортизол, які викликають певні фізіологічні реакції, що мобілізують захисні ресурси організму. Людині при стресі необхідно пристосуватися до підвищених вимог. Концентрація адреналіну при стресі може збільшуватися в 300 разів.

 

Якщо стрес виникає на фоні позитивних емоцій, незначного стресового впливу і діє короткочасно – він допомагає людині мобілізувати сили і адаптуватись до нових умов життя. Це так званий фізіологічний, корисний, активізуючий стрес еустрес. При ньому в організмі витрачаються лише «поверхневі» захисні резерви. Незначне напруження тонізує організм, активізує фізіологічні та психічні функції. Людина відчуває підйом внутрішніх сил. Еустрес пов'язаний з інстинктами, рефлексами, емоціями.

 

Небезпечним є надмірний або хронічний стрес – дистрес, обумовлений тривалим перенапруженням, переживанням негативних подій, нервовим і гормональним виснаженням організму, порушенням його життєдіяльності. дистрес є патологічним, демобілізуючим, дезорганізуючим стресом. При ньому в організмі витрачаються не тільки «поверхневі», а й «глибокі» захисні резерви, відбувається зрив механізмів адаптації та розвиток різних хвороб. Надлишок кортизолу викликає дегенерацію клітин головного мозку, напруження нервової системи, спазм судин, порушення імунітету, діяльності органів травлення, дистрофію м’язів, депресію, розвиток остеопорозу... При дистресі порушується пам'ять, мислення, мовлення; виникає непродуктивна тривога і емоційне напруження.

Дистрес викликає дефіцит серотоніну (гормону щастя), що забезпечує позитивний емоційний настрій, відчуття радості, інтересу до життя. При його недостачі виникає тривожність, депресія, млявість, безсоння, головний біль, погіршується концентрація уваги, підвищується ризик розвитку залежностей. Дефіцит серотоніну також має місце у дітей з гіперактивністю й дефіцитом уваги. Крім того, при хронічному стресі витрачається багато магнію, вітамінів групи В. Їхня недостача також викликає порушення в життєдіяльності організму людини.

Дистрес виникає тоді, коли людина втрачає здатність пристосуватися до умов життя, енергетичні ресурси її організму виснажені й не має можливості протистояти стресовому впливу. Тому дистрес називають «тихим вбивцею».

 

Каким бы ни был стресс, воздействие его на организм имеет общие неспецифические черты адаптационного синдрома, который протекает в три стадии: начинается в виде первичной тревоги, сменяется периодом сопротивления и
заканчивается истощением.

Эмоциональное выгорание
является
третьей стадией стресса
(фазы истощения).

Универсальность сопровождающей стресс
«триады изменений» – уменьшение тимуса, увеличение коры надпочечников и появление кровоизлияний и даже язв в слизистой желудочно-кишечного тракта – позволила Г. Селье высказать гипотезу об общем адаптационном синдроме (ОАС), получившим впоследствии название «стресс».
Возрастные проявления стресса.
Р
оль стресса в развитии заболеваний.

Коментарі і обговорення у фейсбуці ...

 

     

 

 

 

 

 

 

Більш   докладно

 

 

Фрагменты книги Н.Н. Яновской «Гармоничная нация. Популярно о наболевшем. Стресс, эмоциональное выгорание, невроз, депрессия, психосоматические расстройства у детей и подростков» (серия «Гармонизирующее образование», 2010 г.)

Стресс (от англ. stress – напряжение) – состояние напряжения, возникающее у человека под влиянием сильных воздействий.

Стресс – особое эмоциональное состояние, возникающее при повышении требований к организму.

Стресс – психофизиологическая реакция общего возбуждения на воздействие значимого положительного или отрицательного раздражителя.

Стресс – неспецифическая реакция организма на любое изменение, требующее перестройки.

Стресс – ответ организма на большую нагрузку, перенапряжение или экстремальное воздействие.

Стресс – активация всех защитных ресурсов организма, изменение его нервно-психического и гормонального состояния.

Стресс – приспособление организма человека к повышенным требованиям, трудной, необычной ситуации или новым, резко изменившимся условиям жизни, неблагоприятным жизненным условиям.

 

Три фазы стресса.

После воздействия стрессора организм предпринимает генерализованные усилия приспособиться к повышенным требованиям, новым условиям жизни. В ответ на стрессовое воздействие в головном мозге формируется очаг возбуждения, направленный на подготовку организма к двигательной активности. Начинается мобилизация защитных сил организма и запасенной энергии. Изменяется нервная и гуморальная регуляция, психические и физиологические функции, биохимические показатели. Во время первой стадии стресса (реакции тревоги) все внимание и мысли человека сосредоточены на стрессоре и возникшей проблеме.

Если человек сможет собраться духом и быстро противостоять стрессовому воздействию – стресс заканчивается, не нанеся особого ущерба его здоровью.

 

Если несмотря на все попытки человека справиться со стрессором его действие продолжается (но оно не превышает компенсаторных возможностей организма), в стрессовую реакцию включаются резервные силы. Организм продолжает функционировать в повышенном режиме нервной и гормональной активности, функциональной активности различных органов и систем. Устойчивость организма к длительному стрессовому воздействию (его сопротивление) происходит за счет наличия в организме большого количества гормонов стресса.

Вторая стадия (фаза сопротивления) может длиться очень долго – месяцы и даже годы. Если стрессор не будет слишком мощным и агрессивным, то организм приспособится жить под его давлением, однако в нем будут происходить множественные изменения, обусловленные избыточным и продолжительным влиянием гормонов стресса.

 

Однако компенсаторные возможности человеческого организма не безграничны. Истощение их обусловливает срыв адаптации и развитие патологических изменений в организме. Во время 3-й стадии (фазы истощения) физиологический стресс сменяется на патологический.

Вновь появляется тревога, психические реакции разбалансированы и протекают с преобладанием процессов возбуждения (многословие, суетливость, дрожание рук и голоса, поверхностная оценка ситуации, быстрая смена решений) или торможения (безразличие, пассивность, скованность движений), учащаются пульс и дыхание, нарушается межполушарное взаимодействие, поэтому человеку трудно оценить и понять ситуацию в целом.

 

Первоначально Селье выделил следующие неспецифические изменения, возникающие при стрессе, получившие название тетрады Селье:

– увеличение (гиперемия и гиперплазия) коркового слоя надпочечников;

– уменьшение ("сморщивание") вилочковой железы (тимуса), селезенки, атрофия лимфатических узлов;

– образование точечных кровоизлияний, эрозий и язв по ходу желудочно-кишечного тракта;

– аномалии полового цикла с отсутствием созревания фолликула.

В настоящее время ученые отмечают, что в стрессовую реакцию вовлекаются практически все органы и системы, все клетки организма человека.

 

Сильный или длительный стресс, при котором человеку не удается приспособиться к требованиям ситуации, вызывает истощение защитных сил и разрушает организм изнутри. Формируются психосоматические заболевания, невроз, депрессия, психоз, усиливаются процессы старения организма, увеличивается вероятность развития онкологических заболеваний.

 

ИЗМЕНЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА ПРИ дистрессе

Сердечно-сосудистая система:

– Учащение сердечных сокращений, усиление кровообращения и доставки кислорода к тканям.

– Сужение кровеносных сосудов, повышение общего периферического сопротивления и системного кровяного давления.

– Нарушение сердечного ритма.

– Повышение уровня холестерина в крови.

– Гипертрофия сердечной мышцы при длительном стрессе.

– Спазм и тромбоз коронарных сосудов.

– Развитие атеросклероза, вегетососудистой дистонии, гипертонии, аритмии, стенокардии, инфаркта миокарда, инсульта.

 

Пищеварительная система:

– Кратковременная анорексия сменяется повышением аппетита.

– Снижение моторики желудка, кишечника, желчного пузыря.

– Спазм сфинктеров.

– Снижение секреции слюнных желез.

– Увеличение выработки желудочного и поджелудочного сока, желудочной кислоты, увеличение кислотности желудочного секрета и переваривающей способности желудочного и дуоденального содержимого.

– Развитие "синдрома агрессивного желудка" (в желудке и двенадцатиперстной кишке задерживается пища, пропитанная избыточным количеством соляной кислоты, пищеварительных ферментов, желудочного и поджелудочного сока). При длительном стрессе развивается "синдром раздраженного кишечника" и даже язвенный колит.

– Нарушение пищеварения (запор, метеоризм, понос).

– Развитие гастрита, эрозий, язвенного колита, язвенной болезни ("стрессовые язвы"), дискинезии желчевыводящих путей.

 

Нервная система:

– Активация многих центров центральной нервной системы.

– Повышение активности симпатической нервной системы.

– Ухудшение взаимосвязи между корой и подкоркой.

– Эмоциональное и нервное возбуждение, напряжение, чувство тревоги.

– Гнев, ярость, агрессивное поведение (за счет продукции норадреналина, названного У. Кенноном "гормоном льва").

– Чувство страха (за счет адреналина, названного Кенноном "гормоном кролика").

– Чувство эйфории (за счет эндорфинов, глюкокортикоидов).

– Развитие болезней нервной системы.

– Нарушение психики и поведения (неврозы, депрессии, алкоголизм, наркомания, психические расстройства).

 

Мышечная система:

– Напряжение мышц.

– Развитие спазмов мышц, судорог, дрожи в теле, боли в шее, груди, головной боли, скрежетания зубами.

 

Дыхательная система:

– Увеличение эффективности внешнего дыхания.

– Расширение бронхов, увеличение бронхиальной проводимости.

– Гипервентиляция легких при умеренном сужении сосудов малого круга.

– Увеличение образования сурфактанта.

– Учащение дыхания и развитие ощущения нехватки воздуха.

– Развитие бронхиальной астмы.

 

Система крови, кроветворение. Иммунная система:

– Повышение свертываемости и тромбогенного потенциала крови, эритроцитоза и тромбоцитоза.

– Угнетение лимфопоэза (образования лимфоцитов).

– Развитие лимфопении, моноцитопении и эозинопении, заболеваний крови.

– Снижение клеточного иммунитета и многих функций иммунной системы, угнетение образования антител.

– Снижение сопротивлямости организма перед бактериями и вирусами.

– Ухудшение заживления ран и эрозий.

– Обострение иммунных расстройств (ревматоидного артрита, аллергий, СПИДа, вирусных инфекций, развитие вторичного иммунодефицита).

 

Репродуктивная система и сексуальная сфера:

– Нарушения менструальной функции, бесплодие, невынашивание, гипогалактия.

– Нарушение выработки гонадотропных гормонов.

– Нарушение сексуальной активности.

 

Эндокринная система:

– Нарушение регуляции функций эндокринных органов, выработки гормонов.

– Нарушение обмена веществ и функций различных органов и систем.

– Развитие дисфункции щитовидной железы, сахарного диабета (стресс обнажает скрытые формы диабета), ожирения, гипоталамического синдрома.

В зависимости от силы и длительности стрессового воздействия в организме взрослого или ребенка развиваются нарушения в деятельности органов и систем, регулируемых щитовидной железой.

“Горячей порой” для щитовидной железы являются периоды 6–7 и 12–14 лет. В это время отмечается рост железы и увеличение выработки гормонов. В эти периоды нагрузка на железы не должна быть высокой.

 

Длительный стресс является важным фактором риска:

– Онкозаболеваний (ускоряет рост опухолей, повышает вероятность метастазирования).

– Рассеянного склероза.

– Нарушений генетического аппарата.

 

Дистресс вызывает раннее старение организма у взрослых, задержку роста и психоречевого развития у детей.

 

Олицетворением 3–й стадии стресса (фазы истощения) является синдром выгорания (психического, эмоционального, профессионального).

В целом он проявляется истощением нервных сил, хронической дисфункцией организма: физическим и эмоциональным напряжением, усталостью, более равнодушным или циничным безучастным чисто формальным отношением к людям, снижением умственной активности и работоспособности, профессиональной компетентности.

 

Синдром выгорания развивается в результате перенапряжения адаптационных возможностей человека в процессе:

– хронически напряженной психоэмоциональной деятельности;

– повышенной ответственности за выполняемую работу;

– неблагоприятной психологической атмосферы в трудовом коллективе.

Характеризуется истощением физиологических, эмоциональных и энергетических ресурсов, развитием нарушений в жизнедеятельности организма.

 

О наличии синдрома выгорания также свидетельствуют такие признаки:

– Общее недомогание, жизненный дискомфорт.

– Бессонница.

– Хроническое утомление.

– Эмоциональное опустошение.

– Чувство беспомощности и безнадежности.

– Холодность по отношению к окружающим.

– Эмоциональный спад на работе.

– Минимизация отношений.

– Головная боль.

– Утрата мотивации деятельности.

– Желание уединения и отдыха от работы.

– Чувство бесполезности деятельности.

– Отсутствие смысла выполнения деятельности.

– Равнодушие и снижение интереса к любимым занятиям.

– Физическое и эмоциональное напряжение.

– Раздражительность.

– Ощущение перегруженности, измотанности, разбитость после рабочего дня.

– Отсутствие удовлетворения от успехов, достигнутых на работе.

– Использование лекарств для улучшения самочувствия.

– Трудности пробуждения, чувство разбитости после сна, усталости с самого утра.

– Беспричинная головная боль или боль в области желудка.

– Ощущение внутренней эмоциональной незащищенности.

– Снижение или повышение двигательной активности.

– Апатия, уныние, угнетенность, депрессия.

– Желание изменить работу.

– Нарушение внимания, памяти, мышления.

– Ощущение себя на пределе возможностей.

– Мышечная слабость и боль».

 

 

 

Стресс  и  его  последствия  для  психического  здоровья

Стресс наносит серьезный вред не только физическому здоровью,
но также влияет на психическое состояние и эмоциональное благополучие

Симптомы дистресса:

Физические проявления:

мышечное напряжение, особенно в шее и плечах;

расстройство желудка;

головная боль;

бессонница;

переедание, употребление алкоголя, курение;

учащенное сердцебиение;

усталость;

 

Эмоциональные проявления:

раздражительность;

депрессия;

гнев;

тревога;

перепады настроения;

ощущение усталости;

 

Когнитивные проявления:

трудности с концентрацией внимания;

забывчивость;

негативные, повторяющиеся мысли.

 

Сильный стресс вредит здоровью человека весьма существенно. Из-за него в первую очередь страдает физическое здоровье – мы чаще болеем простудными заболеваниями, обостряются наши хронические болезни, стресс отражается на нашем внешнем виде. Все это становится в свою очередь дополнительным источником для переживаний, тревоги. Возникает замкнутый круг. Однако стресс наносит серьезный вред не только физическому здоровью, но также влияет на психическое состояние и эмоциональное благополучие.

Мы начинаем чаще расстраиваться, злиться, нервничать. В итоге наше эмоциональное состояние ухудшается, расстраиваются отношения с окружающими людьми, возникают проблемы в учебе и работе. Длительное пребывание в подобном состоянии приводит к появлению депрессивных  и тревожных расстройств. Непродуктивные способы борьбы со стрессом (например, употребление алкоголя, переедание, «срывание зла» на близких) приводят к ухудшению ситуации.

Докладніше...

 

 

Психопрофилактика  стрессовых  состояний.  Эустресс  и  дистресс

 

По Г. Селье, существует два вида стресса:

 

 

Эустресс

Эустресс – защитная, адаптивная реакция организма на стрессоры. Мобилизует, активизирует внутренние резервы человека, улучшает протекание психических и физиологических функций.

Эустресс является кратковременным, сопровождается бурным расходованием "поверхностных" адаптирующих резервов и началом мобилизации "глубоких". Он может давать ощущение подъема внутренних сил.

Эустресс – характеризуется как эмоциональное расстройство, вызванное яркими положительными событиями мобилизующими организм. При эустрессе происходит перенасыщение гормонами, после чего наступает ухудшение настроения, что может привести к депрессии. Лечение стресса данного вида необходимо, только если организм человека не может справиться сам.Эустресс – понятие имеет два значения – "стресс, вызванный положительными эмоциями" и "несильный стресс, мобилизующий организм".

 

Дистресс

Дистрес – патологическая реакция, разрушительный процесс, дезорганизующий поведение человека, ухудшает протекание психофизиологических функций.

Дистресс чаще относится к длительному стрессу, при котором происходят мобилизация и расходование и "поверхностных", и "глубоких" адаптационных резервов. Такой стресс может переходить в соматическую или психическую болезнь (невроз, психоз).

Дистресс (от греч. dys – приставка, означающая расстройство + англ. stress – напряжение) – стресс, связанный с выраженными негативными эмоциями и оказывающий вредное влияние на здоровье. Дистресс – разрушительный процесс, ухудшающий протекание психофизиологических функций. Дистресс чаще относится к длительному стрессу, при котором происходят мобилизация и расходование и "поверхностных", и "глубоких" адаптационных резервов. Такой стресс может переходить в психическую болезнь (невроз, психоз). Дистресс – отрицательная неспецифическая реакция организма животного на любое внешнее воздействие. Наиболее тяжелой формой дистресса является шок»

Докладніше...

 

 

ВИДЫ  СТРЕССА  И  ЕГО  СТАДИИ

Практически каждый человек имеет психологические расстройства, поэтому важно знать основные симптомы стресса для возможности его обнаружения с целью дальнейшего лечения.

Симптомы стресса для каждого вида практически идентичны и характеризуются следующими проявлениями:

У человека наблюдается увеличение тревожности;

Постоянное напряжение, что приводит к невозможности расслабления человека;

 Проявление вспыльчивости, встревоженности, нервозности, раздражительности и агрессии.

Возникновение неадекватных реакций на различные раздражители;

Снижение концентрации внимания;

Возникновение апатии, тоскливости;

Чувство подавленности и угнетенности;

Невозможность получения удовольствия от приятных событий;

Ощущение неудовлетворенности и обиженности на окружающих;

Капризность к малейшим деталям;

 Нарушение функционирования ЖКТ: больной либо теряет аппетит, либо же, наоборот, становится чаще питаться;

Нарушение сна, появление бессонницы и раннее пробуждение;

Наблюдается изменение поведения в худшую сторону.

Все эти симптомы являются главными признаками наличия психологических расстройств у человека и свидетельствуют о том, что требуется немедленно обратиться к врачу.

Докладніше...

 

 

Стресс  и  дистресс

 

Хронический стресс или дистресс – наиболее опасный вид стресса.
Он длится постоянно и как бы «идет фоном по жизни»
и часто приводит к нервным срывам, депрессиям и суицидам,
вызывает повреждение и гибель нейронов головного мозга.

 

Наиболее распространен и вреден психологический или эмоциональный (психоэмоциональный) хронический стресс – дистресс. Во многом он связан с оценкой человеком возникшей ситуации, его переживаниями (разочарование, конфликт, угроза).

 

Психоэмоциональный дистресс отрицательно сказывается на деятельности человека, сопряжен с переживанием сильных эмоций. В этом случае реакции индивидуальны и не всегда предсказуемы. Реакция на противоположные (положительные или отрицательные) эмоции могут быть совершенно одинакова.

При психоэмоциональном дистрессе происходит снижение сопротивляемости всех защитных свойств организма, появляются соматовегетативные нарушения (повышение артериального давления) и проявление дискомфорта (боли в сердце). Длительные и бесконечно повторяющиеся стрессы могут привести к психосоматическим заболеваниям. В таком случае важна длительность воздействия неблагоприятного фактора. Возможна дезорганизация психической деятельности и изменения в поведении, активным или пассивным.

Для активного поведения характерны двигательное беспокойство или даже проявление агрессии. Для пассивного – оцепенение, напряжение мускулатуры и невозможность адекватных реакций на внешние раздражители.

Дистресс так же может быть личностным и социальным. Личностный информационный дистресс связан с известиями о событии или угрозе. Личностный профессиональный дистресс вызван влиянием трудовой, учебной или другой деятельности и может закончиться «феноменом профессионального или эмоционального выгорания.

Докладніше...

 

 

Дистресс – что это такое и чем отличается стресс от дистресса?

 

Первичная диагностика такого состояния
может быть проведена самостоятельно.

Признаки дистресса:

резко изменяется аппетит (нападает сильный жор, либо аппетит исчезает полностью);

пациент беспричинно возбуждается или раздражается;

у курильщика резко возрастает тяга

к сигаретам или внезапно проявляется влечение к алкоголю;

человек становится рассеянным, он не может сосредоточить внимание на какой-нибудь одной проблеме;

расстраивается речь человека, он начинает заикаться, бессмысленно повторяться, с трудом формулирует предложения;

болит желудок, поясница, сердце, голова;

человек страдает от бессонницы;

постоянное напряжение в мышца.

Докладніше...

 

 

Стресс  во  время  беременности  влияет  на  психику  ребенка

 

Если снизить уровень стресса у беременных женщин,
можно предотвратить сотни тысяч случаев неврологических и
психологических проблем у детей, говорят исследователи.

Около 15% всех детей с поведенческими нарушениями в виде дефицита внимания, тревожности и задержки психомоторного развития получили их вследствие материнского стресса во время внутриутробного развития.

 

Докладніше...

 

 

Статистика  стресса

Стресс – одна из самых распространенных болезней нашего времени.
Считается, что в дальнейшем количество людей, страдающих от этого недуга будет только расти.
Именно стресс является причиной 80% заболеваний.

 

Первыми, кто обратил внимание на проблему стресса были США. В конце прошлого столетия в Америке была обнародована статистика, которая показала как сильно стресс влияет на американское общество:

У 90% людей, страдающих хронической диареей (колитами), отсутствует органическое происхождение данной болезни – ее вызывает стресс.

Сердечные приступы и различные кардиологические заболевания, в возникновении которых основную роль играет стресс, являются причиной 50% всех смертей в США.

По статистике около 24 млн американцев начинают употреблять наркотики для того, чтобы снять стресс.

То же самое касается алкоголя и алкогольной зависимости. 10 млн американцев являются алкоголиками. Для них спиртное – это лучшее средство для снятия стресса и напряженности.

Более 40 млн американских жителей страдают от головных болей и около 10 млн от мигреней, вызванных стрессом.

Бессонница – проблема для 30 млн американцев, подвергающихся стрессам.

С проблемами эмоционального характера связано большинство несчастных случаев на производстве. В год происходит около 2 млн травм с потерей работоспособности и порядка 15 тыс смертей.

 

Более 60% населения страны считают, что жить в стране становится с каждым годом только опаснее.

По общим подсчетам треть населения России находится в постоянном стрессе. Что касается москвичей, то эта цифра составляет 70%.

Первое место по напряженности жизни заняла Германия – 51% немцев переживают сильный стресс по нескольку раз в день. В Австралии это цифра равна 41%, в Италии – 40%. Жители большого количества стран имеют примерно такие же показатели.

Докладніше...

 

 

Статистика  стресса

Стрессу подвержен любой человек вне зависимости от занимаемой им должности,
положения в обществе и материального достатка. 

 

□ По статистике, в США (стране, которая первой осознала проблему стресса) 90% населения постоянно находится в состоянии сильного стресса. Из них 60% испытывает стресс 1–2 раза в неделю, 30% – почти каждый день. 

□ По данным американских ученых 2/3 всех визитов к врачу вызваны симптомами, в основе которых лежит стресс. Многие крупные корпорации тратят сотни миллионов долларов на медицинские пособия, вызванные стрессом. В итоге экономические потери от стресса в США превышают 300 миллиардов долларов ежегодно.

□ В России, на сегодняшний день, нет столь точной статистики, но по приблизительным оценкам примерно 70% россиян постоянно находятся в состоянии стресса, а треть всего населения – в состоянии сильного стресса.

□ Вследствие постоянных стрессов, почти 80% людей зарабатывают болезнь, называемую синдромом хронической усталости. Симптомы этого заболевания очень напоминают проявления СПИДа: быстрая утомляемость, слабость по утрам, «песок» в глазах, частые головные боли, бессонница, конфликтность, склонность к одиночеству.

40 млн. из 147 млн. рабочих в странах Европейского союза страдают от стрессов, что ежегодно обходится обществу в 19 млрд. долларов США.

Докладніше...