На головну сторінку

Меню заочних тематичних вебінарів

 

Уже  сьогодні  інноваційні  моделі  гармонізуючої  освіти 
є  практичним  втіленням  ключових  концептуальних  засад  Нової  української  школи
(представлених  МОН  України  в  2016  році  лише  теоретично

і  запланованих  до  апробації  в  навчальних  закладах  України  тільки  у  201
8–2019  навчальному  році).

     

 

Гармонізувальний
психофізіологічно інтегрований підхід
до організації освітньої діяльності,
яка відповідає природним особливостям дітей,
допомагає їм успішно
і комфортно навчатись
без втоми, дистресу, депресії,
шкільної дезадаптації,
із задоволенням ходити до
школи.

 

Музикотерапевтична педагогіка
є навчанням вибору
для дітей молодшого шкільного 
й дошкільного віку,
організм яких активно розвивається,
та дітей з особливими
освітніми проблемами
в умовах інклюзивної освіти
та домашнього навчання.

Музикотерапевтична педагогіка «ПіснеЗнайка»,
допомагає досягти унікального результату –
інтеграції функціональної активності обох півкуль мозку,
 слухового, зорового, кінестетичного
каналів сприйняття інформації,
 центрів уваги, пам'яті, мислення, мовлення;
 урівноваження процесів збудження і гальмування

 

Психофізіологічна інтеграція, комфортність
та універсальність «ПіснеЗнайки»,
творча співпраця учнів, педагогів і батьків
дає можливість організувати на практиці
особистісно-орієнтоване, розвивальне,
безстресове, корекційно-оздоровче,
 інтерактивне навчання дітей
незалежно від їхнього здоров’я і стану інтелекту.

 

Гармонізація дітей у процесі навчання
формує у них цілісне світосприйняття,
зацікавлює пізнавальною діяльністю, допомагає легко
і швидко отримати глибокі систематизовані знання.

Сприяє фізичному, психічному, інтелектуальному,
естетичному, творчому, соціальному розвитку
дітей;
гармонізації їхніх стосунків із педагогами і батьками.

З  2002 року українські школярі
мають можливість
інтегровано та  інтерактивно,
психофізіологічно-комфортно
засвоїти основи знань
з музикотерапевтичною педагогікою «ПіснеЗнайка» –
світовою інновацією,
яка одночасно їх навчає,
виховує й оздоровлює.

Сотні навчальних закладів,
тисячі педагогів, учнів, батьків
бажають залучитись
до подальшої реалізації
медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров’я»,
який пройшов успішне експериментальне
впровадження протягом
2008
2016 років.

Гармонізуюча освіта
дає змогу  дітям
отримати глибокі знання;
розвиває життєвонеобхідні  компетентності, інтелект, здібності, таланти; спонукає до творчості,
стимулює пізнавальну активність
для успішної самореалізації
в житт
і.
 

Освітяни України
схвалюють унікальну
психофізіологічну інтеграцію
і гармонізацію дітей
у процесі комфортного безстресового
корекційно-оздоровчого

навчання
з
«ПіснеЗнайкою».

Математику треба не зубрити,
а співати й танцювати з «ПіснеЗнайкою».
Інтегровані інтерактивні уроки в рівнопівкульному багатосенсорному режимі
легкі та доступною
для кожного вчителя
без необхідної спеціальної підготовки.

З відеопосібником «Всесвіт»
діти із задоволенням

цілісно засвоюють знання
про навколишній світ,
удосконалюють техніку читання,
опановують українську мову,
коригують прояви дислексії, дисграфії.

 

Предметну інтеграцію доповнює
унікальна мозкова інтеграція

З навчально-методичним комплектом
«Чарівний світ чисел»
учні засвоюють додавання чисел
з переходом через десяток
в ігровій формі
лише за п’ять уроків
без розкладання чисел
і попереднього тривалого
вивчення складу чисел
.

З навчально-методичним комплектом
«Чарівний світ чисел»
школярі без зубріння,
співаючи і танцюючи,
засвоюють
таблиці множення та ділення
всього за один місяць,
уникаючи перевантаження і стресу.

Гармонізуюча освіта – цілісна система інтегрованих заходів, спрямованих на гармонізацію дітей, педагогів і батьків; ознайомлення дорослих із природними особливостями розвитку дітей, корекцією і профілактикою стресу,
«шкільного неврозу», депресії, різних видів залежностей.

Кожна дитина
зможе успішно
і комфортно навчатись
із ПіснеЗнайкою
в системі інклюзивної освіти.
Вона є цікавою і легкою
для дітей з різними інтелектуальними й фізичними можливостями.

В інноваційній системі гармонізуючої освіти створено нову
безстресову модель оцінювання результатів навчання:

1. З
асвоєння знань у рівнопівкульному багатосенсорному режимі відбувається швидко й надовго.
2. Інформація інтегрованих навчальних посібників є одночасно
творчою навчально-розвивальною і контролем знань.
З ними діти із задоволенням навчаються у школі і вдома,
а педагоги і батьки щоденно мають можливість оцінити
рівень знань дитини, динаміку її розвитку
без будь-яких оцінок, що викликають напруження і стрес.
 

Такого комплексного ефекту не дає жодна з існуючих освітніх систем і технологій.

 

Теоретичні  засади  нової  української  школи, 
представлені  МОН  України  в  2016  році. 
Практична  апробація  їх  передбачена  з  2018
–2019  навчального  року.

Сьогодні у нас дві проблеми
в навчанні. Перша –
це перевантаженість предметами. Однозначно
такого обсягу не може бути
і друга проблема –
те, що ми даємо суто
навчальний матеріал
.

Як і 10, 20, 50 років тому,
пересічний український школяр здобуває в школі застарілі знання.
За останні роки цей обсяг
дуже збільшився.

Дитячий організм не сприймає
більше, ніж відведено природою

для його віку.

Матеріал підручників затеоретизований,
переобтяжений другорядним фактологічним матеріалом. Учителі використовують переважно застарілі дидактичні засоби.

Нинішня школа
скута кайданами
бюрократії та
надмірного контролю.
Спосіб навчання в сучасній українській школі не
мотивує дітей до навчання.

Наші діти вчать багато теорії.
Учні спроможні лише відтворювати фрагменти несистематизованих знань,
проте часто не вміють застосовувати їх для
вирішення життєвих проблем.

Якщо ви подивитесь на клас, під час уроку 20% учнів
активно працюють
, ще 30% за цим активно спостерігають,
але не виявляють активності, ще 30% спостерігають пасивно,
а ще 20% – майже бездіяльні.
Виходить так, що вчитель 45 хвилин активно веде урок,
а діти – просто спостерігачі. Це треба змінити.
Якщо б ці 45 хвилин кожна дитина була в активному пошуку,
то ефективність уроку була б набагато вищою.

Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток,
виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України,
здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою,
має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя,
готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації,
трудової діяльності та громадянської активності.
Проект Закону України “Про освіту” №3491-д від 04.04.2016

Держава гарантує академічну, організаційну, кадрову
та фінансову автономію
закладів освіти".
Проект нового базового
Закону України "Про освіту",
Стаття 23

Компетентність – динамічна комбінація знань,
способів
мислення, поглядів, цінностей,
навичок, умінь, інших
особистих якостей, що визначає здатність
особи успішно провадити професійну та/або
подальшу навчальну діяльність

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння:
• уміння читати і розуміти прочитане • уміння висловлювати думку
усно і письмово • критичне мислення • здатність логічно
обґрунтовувати позицію • виявляти ініціативу • творити
• уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення
• уміння конструктивно керувати емоціями • застосовувати емоційний
інтелект • здатність співпрацювати в команді.

Нова українська школа
буде працювати на засадах
особистісно-орієнтованої
моделі освіти.
У рамках цієї моделі школа максимально враховує
права дитини, її здібності, потреби та інтереси.

У навчанні будуть
враховані вікові особливості фізичного, психічного і розумового
розвитку дітей

Учителі вивчатимуть особистісно-орієнтований
та компетентнісний підходи до
управління освітнім процесом, психологію
групової динаміки.

У Новій українській школі будуть виявляти індивідуальні нахили та здібності кожної дитини. Нова школа допомагатиме батькам здобувати спеціальні знання про стадії розвитку дитини, ефективні способи виховання в дитині сильних сторін характеру і чеснот залежно
від її індивідуальних особливостей

У початковій освіті:    • навчальні завдання і час на їхнє виконання будуть визначатися відповідно до
(із урахуванням) індивідуальних особливостей школярів;    • навчальний матеріал можна буде інтегрувати в змісті споріднених предметів або вводити до складу предметів у вигляді модулів;    • обсяг домашніх завдань буде обмежено;   
• навчання буде організовано через діяльність, ігровими методами як у класі, так і поза його межами;
• учитель матиме свободу вибору (створення) навчальних програм у межах стандарту освіти;
• буде запроваджено описове формувальне оцінювання, традиційних оцінок не буде; найважливіше завдання вчителя – підтримувати в кожному учневі впевненість і мотивацію до пізнання.

Для мене
школа ... – це, передусім, комфорт. Психологічний і, певною мірою, побутовий

Дітей навчатимуть справлятися
зі стресом та напругою.
Педагогічні задачі вирішуватимуться
в атмосфері психологічного комфорту
та підтримки. Нова українська школа
буде розкривати потенціал
кожної дитини.

Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними орієнтирами учня, формують
його життєві компетентності, потрібні для успішної самореалізації у житті,
навчанні та праці.

Буде змінено підходи до оцінювання результатів навчання. Оцінки слугуватимуть
для аналізу індивідуального
прогресу і плануванню індивідуального темпу навчання,
а не ранжуванню учнів.

Будуть широко застосовуватися
методи викладання,
засновані на співпраці.

У цій справі Нова школа
буде тісно співпрацювати
з позашкільними закладами освіти

Навчання буде організовано за єдиним стандартом. Це також дозволить уникнути соціального розшарування та відбору дітей

Допомагати формувати оптимальну траєкторію розвитку
кожної дитини будуть висококваліфіковані психологи
та соціальні педагоги.

Школи зможуть самостійно ... обирати підручники,
методики навчання і виховання,
розвивати навчально-матеріальну базу.