На головну сторінку

 

 

Навчальна програма «Гармонія інтелекту та здоров'я»
схвалена експертами відповідної комісії МОНУ як Типова освітня програма.

На відміну від освітньої програми Савченко О.Я. і Шияна Р.Б. ця програма має механізми
для реалізації не тільки Нової української школи, а й системи інклюзивного навчання,
що сьогодні є дуже актуальним і затербуваним у суспільстві.
Адже в новому навчальному році в умовах реформування інтернатної системи
інклюзивним буде кожний навчальний заклад.

 

До 1 вересня в рамках інтегрованої Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров'я»
будуть створені і затверджені нові засоби навчання з усіх освітніх галузей
(включно іноземну мову) відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти.

 

 

типова Освітня програма «Гармонія інтелекту та здоров’я»
(психофізіологічно та когерентно інтегрована гармонізувальна корекційно оздоровча)

 Коротка інформація про особливості і можливості
Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров'я»

 

Інноваційна Типова освітня програма «Гармонія інтелекту та здоров’я» створена відповідно до закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти на засадах Нової української школи, нейропедагогіки, нейропсихології, психофізіології, профілактичної медицини, музикотерапії. Вона може бути використана в усіх закладах освіти, зокрема в системі інклюзивного навчання.

Освітня діяльність за цією програмою, яка базується на здобутках високого світового рівня медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров'я», є доступною для кожного навчального закладу та кожної родини. Вона дасть можливість поліпшити якість початкової освіти, уникнути багатьох наболілих педагогічних, медичних і соціальних проблем (труднощів у навчанні, неуспішності, небажання дітей вчитися, погіршення стану їхнього здоров'я в процесі навчання, хронічного стресу, «шкільного неврозу», депресії, різних залежностей, емоційного вигорання педагогів, дисгармонійних стосунків дітей і дорослих).

 

Типова освітня програма «Гармонія інтелекту та здоров’я» є єдиним комплексом освітніх компонентів, спланованих і організованих для досягнення здобувачами освіти обов’язкових результатів навчання та компетентностей загальної середньої освіти відповідного рівня, визначених Державним стандартом початкової освіти. Вона також дозволяє досягти розвитку в учнів наскрізних умінь, означених в концептуальних засадах Нової української школи.

 

Важливо зазначити, що інноваційні моделі гармонізувальної освіти в рамках Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров’я» є вже здійсненим практичним втіленням ключових концептуальних засад Нової української школи (представлених МОНУ в 2016 році лише теоретично і запланованих до експериментальної апробації в закладах освіти України тільки з 2018/2019 навчального року).

У цій програмі представлені механізми для досягнення концептуальних засад НУШ. Зокрема, уникнення перевантаження учнів, обтяжливої лівопівкульної навчальної діяльності (яка не відповідає природним особливостям молодших школярів), інформаційного стресу, низької мотивації до навчання, небажання дітей вчитися і ходити до школи.

 

Завдяки розробленій програмі учні можуть здобувати систематизовані та інтегровані знання, необхідні для успішної самореалізації в житті, навчанні та праці (а не інформацію, переобтяжену другорядними матеріалом); користуватися сучасними дидактичними засобами; із задоволенням легко й цікаво навчатися.

 

У рамках Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров'я» вдається реалізувати на практиці універсальну особистісно-орієнтовану модель освіти, психофізіологічно комфортну для дітей з різною організацією мозкової діяльності, з різним рівнем інтелекту та стану здоров’я. А саме, правопікульних і лівопівкульних, аудіалів, візуалів, кінестетиків, дітей із сильною та слабкою, рухливою та інертною нервовою системою, учнів, які мають порушення пізнавальної сфери (дислексія, дисграфія, дискалькулія); психоемоційні та психосоматичні розлади, а також дітей із особливими педагогічними потребами. Тому освітня діяльність за програмою також може бути успішно використана і в системі інклюзивної освіти.

 

Основою комфортної освітньої діяльності в рамках Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров’я» є музикотерапевтична педагогіка – комплексна медико-педагогічна технологія (гармонізувальна, психофізіологічно інтегрована, особистісно орієнтована, здоров’язбережувальна, корекційно-розвивальна технологія; технологія навчання основ здоров’я й виховання культури здоров’я; технологія організації пізнавальної діяльності та організації спілкування, технологія превентивного навчання, інноваційної діяльності тощо).

Музикотерапевтична педагогіка  створена відповідно до патенту на винахід і передбачає, зокрема, запис на носії інформації (для наступного відтворення на стадії застосування) знань у вигляді пісень; слів, словосполучень, речень з пісні у вигляді субтитрів для навчання читанню; пісень, які містять знання у вигляді мультфільмів, фільмів, комп’ютерних ігор і програм (українською та іноземними мовами).

Ця інноваційна медико-педагогічна технологія дає можливість досягти психофізіологічної інтеграції (інтеграції функцій обох півкуль головного мозку, різних каналів сприйняття інформації, поліпшення міжпівкульної взаємодії). Рівнопівкульне багатосенсорне навчання є основою розвитку цілісного світосприйняття, інтелекту, гармонійного світогляду, здібностей і талантів здобувачів освіти. Використання музикотерапевтичної педагогіки також сприяє врівноваженню психоемоційної діяльності, нормалізації життєдіяльності різних органів і систем учнів та педагогів.

 

У рамках освітньої діяльності за програмою відбувається одночасне навчання, виховання, розвиток і оздоровлення дітей, корекція порушень пізнавальної та психоемоційної сфери; уникнення проявів шкільної дезадаптації (обумовленої хронічним стресом, «шкільним неврозом», депресією); заощадження часу для відпочинку, гри, творчої діяльності здобувачів освіти.

Завдяки цьому в рамках інтегрованого курсу «Мистецтво навчання або навчання з мистецтвом» Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров’я» вдається досягти різних видів інтеграції: психофізіологічної та когерентної, змістової, тематичної і функціональної, повної або часткової інтеграції освітніх галузей (у рамках окремих інтегрованих предметів, інтегровано в межах однієї галузі й міжгалузево, у змісті споріднених предметів, у вигляді модулів у складі предметів, на інтегрованих уроках, під час тематичних днів, у процесі проектної діяльності тощо). Для цього в структурі Типової освітньої програми виділено відповідні змістовні лінії й модулі. Інтегрований підхід до навчання сприятиме розвитку міжпредметних зв’язків, розвитку цілісного світосприйняття, гармонізації дітей у процесі навчання, підвищення мотивації до освітньої діяльності.

 

 

Оригінальні навчальні пісні і створені до них прозові тексти, музичні навчальні фільми музикотерапевтичної педагогіки містять знання з різних освітніх галузей. За допомогою засобів музикотерапевтичної педагогіки вдається одночасно формувати ключові компетентності (в галузі природничих наук, техніки і технологій, мовної, читацької, соціальної, громадянської, культурної, інформаційно-комунікаційної, іншомовної комунікативної компетентності), зберігати і поліпшувати здоров’я учнів, розвивати мовленнєву діяльність, коригувати порушення мовленнєвої (дислексія, дисграфія) та математичної (дискалькулія) діяльності, залучати дітей до мистецької діяльності, гармонізувати стосунки дітей і дорослих.

 

За допомогою Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров’я» вдається організувати безстресове та диференційоване навчання здобувачів освіти (з використанням завдань різного ступеня складності й урахуванням вікових можливостей та індивідуальних особливостей школярів) на фоні моніторингу стану їхнього здоров’я. Обсяг домашніх завдань буде обмежено; домашні завдання представлені у творчій зрозумілій для дітей формі. Навчання буде організовано через художню діяльність засобами мистецтва, ігровими методами. Буде змінено підходи до оцінювання результатів навчання, запроваджено описове формувальне оцінювання для аналізу індивідуального прогресу і планування індивідуального темпу навчання без необхідності виставляти традиційні оцінки. Вчитель матиме змогу підтримувати в кожному учневі впевненість і мотивацію до пізнання, розвивати їхні здібності і таланти.

Навчальні матеріали за програмою «Гармонія інтелекту та здоров’я» учні зможуть успішно використовувати у навчальних закладах і вдома (для підготовки домашніх завдань, відпочинку, творчого розвитку; у вихідні дні, на канікулах, під час хвороби).

 

Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за Типовою освітньою програмою «Гармонія інтелекту та здоров’я» звичайні. В рамках цієї інноваційної психофізіологічно та когерентно інтегрованої гармонізувальної корекційно оздоровчої Типової освітньої програми (що передбачає поетапне ускладнення освітньої діяльності засобами музикотерапевтичної педагогіки з використанням завдань різного ступеня складності) можуть навчатися всі здобувачі початкової освіти загальноосвітніх навчальних закладів, починаючи з шестирічного віку (незалежно від організації їхньої вищої нервової діяльності, рівня інтелекту та стану здоров’я); діти здорові та діти, які мають особливі педагогічні потреби і навчаються в системі інклюзивної освіти.

 

Типова освітня програма «Гармонія інтелекту та здоров’я» містить:

  • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;

  • перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність;

  • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Освітні компоненти програми мають потенціал для формування в учнів ключових компетентностей за такими освітніми галузями: мовно-літературна (українська мова та література, іншомовна освіта), природнича, математична, мистецька, технологічна, соціальна і здоров'язбережувальна, фізкультурна, громадянська та історична, інформатична.


 

Інтегрований курс
«Мистецтво навчання або навчання з мистецтвом»
Мовно-літературна (українська мова та література, іншомовна освіта),
математична, природнича, соціальна і здоров’язбережувальна,
громадянська та історична, мистецька, технологічна,
інформатична, фізкультурна освітні галузі

1-2 клас

 

Метою інтегрованого курсу «Мистецтво навчання або навчання з мистецтвом» Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров’я» є всебічний гармонійний розвиток здобувачів освіти; формування у них компетентностей в галузі природничих наук, техніки і технологій, комунікативної, читацької, математичної, екологічної, інформаційно-комунікаційної, соціальної, громадської, культурної, іншомовної комунікативної та інших ключових компетентностей; збереження здоров’я в процесі освітньої діяльності для успішного самовираження і самореалізації у навчанні й житті; власного і суспільного добробуту; збагачення інтелектуального, творчого, культурного потенціалу українського народу; підвищення якості життя українських родин.

 

Для досягнення мети та обов’язкових результатів навчання визначено такі змістові лінії:
«Спілкуємося українською», «Гармонійна та інтегрована іншомовна освіта», «Світ мистецтва»,
«Математична діяльність у житті людини», «Людина у Всесвіті та соціально-історичному просторі», 
«Корисна технологічна діяльність», «Інформаційний світ і комунікація»,
 «Фізична культура і спорт у житті людини».

Кожна змістова лінія містить відповідні модулі. Змістово-модульна організація Типової освітньої програми
дає можливість започаткувати психофізіологічну й когерентну інтеграцію
в рамках інтегрованого курсу «Мистецтво навчання або навчання з мистецтвом».

 

Більш докладно про особливості і переваги гармонізуючої освіти
(в рамках медико-педагогічного проекту "Гармонія інтелекту та здоровя")